Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679   z   27 kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

 

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Czesława Świnarska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA CZESŁAWA ŚWINARSKA z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 83B, 02-230 (dalej „Hurtownia”).

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ara@ara.waw.pl;

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Hurtownię?

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
 • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Hurtowni, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Hurtowni;
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez  Hurtownię działalności;
 • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności Hurtowni;
 • obsługi reklamacji przez Hurtownię, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

 1. Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Hurtowni, którym jest:
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Hurtowni lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Hurtownię obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

 1. W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Hurtownia będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

 

4. Czy podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest niezbędne?

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez Hurtownię.
 2. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

 

5. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Hurtowni w zakresie przetwarzanych danych?

 1. Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

 

7. Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Hurtowni usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

 

8. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym Hurtownia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9. Czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 

Profilowanie danych osobowych przez Hurtownię polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

» Cofnij