Regulamin hurtowni

Regulamin dokonywania zakupów w Hurtowni Zoologicznej Ara poza systemem zamówień B2B

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży dokonywanej w Hurtowni Zoologicznej Ara, zwanej w dalszej części Sprzedawcą lub Hurtownią, poza systemem zamówień B2B, na rzecz Kupującego, zwanego w dalszej części, zamiennie, Klientem.

1.2. Sprzedaż dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c., działających w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklepów zoologicznych, hurtowni zoologicznych, sklepów spożywczych i ogrodniczych z działem zoologicznym oraz firm usługowych związanych z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w systemie informatycznym Hurtowni, dokonujących zakupów wyłącznie związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

1.3. Dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 1.2 może nastąpić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Hurtowni Zostań naszym Klientem lub osobiście na miejscu w Hurtowni, poprzez wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego.

1.4. Dokonywanie zakupów przez Klienta w Hurtowni jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


2. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.

2.2. Kupujący/Klient - przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna, sklep spożywczy i ogrodniczy z działem zoologicznym oraz firma usługowa związana z branżą zoologiczną.

2.3. Produkt/towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.

2.4. Produkt niestandardowy – produkt odpowiednio oznaczony w systemie zamówień B2B, oraz wskazany jako taki przez Sprzedawcę, dla którego koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę.

2.5. Regulamin – niniejszy Regulamin dokonywania zakupów w Hurtowni Zoologicznej Ara poza systemem zamówień B2B.

2.6. Sprzedawca/Hurtownia - HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000744027, NIP: 5223134912, nr REGON:  381158680, nr tel. kom. 608 396 777, nr tel. 22 863 41 35, www.ara.waw.pl, adres e-mail: ara@ara.waw.pl.

2.7. System zamówień B2B - system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcę w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.

2.8. System kaskadowy naliczania rabatów – Sprzedawca dopuszcza łączenie udzielonych Klientowi rabatów w ten sposób, że wartość kolejnego rabatu ustalana jest od ceny bazowej po zastosowaniu pierwszego rabatu.

 

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Zakupy są dokonywane przez Klienta na podstawie zamówienia, które może zostać złożone Sprzedawcy przez Klienta osobiście lub przez osoby przez niego upoważnione, w siedzibie Hurtowni lub poprzez system zamówień B2B.

3.2. W przypadku dokonywania zakupów przez osoby upoważnione przez Klienta, Sprzedawca może, w celu weryfikacji upoważnienia, dla ochrony interesów Klienta, wymagać od osoby upoważnionej okazania dowodu osobistego.  

3.3. Skutki prawne dokonania zakupu przez osobę upoważnioną przez Klienta wiążą Klienta.

3.4. Zamówienia realizowane są w dni robocze, w godzinach pracy Hurtowni.

3.5. Informacja o produktach oferowanych do sprzedaży oraz o ich aktualnych cenach zawarta jest w systemie zamówień B2B, ponadto jest udostępniana Kupującemu na miejscu w Hurtowni, poprzez czytniki cen, znajdujące się w oznaczonych miejscach.

3.6. Zamówienie powinno uwzględniać nazwy katalogowe produktów oraz wskazanie zamawianej ilości, odpowiednie dla produktów (sztuki, kg, opakowania, itp.).

3.7. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich składania, z uwzględnieniem zamówień składanych w systemie zamówień B2B.

3.8. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego towaru, jak również stwierdzenia rezerwacji danego towaru, dokonanej w systemie B2B.

3.9. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

3.10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT), obejmującego skompletowany towar.

3.11. W przypadku odbioru osobistego przez Klienta, zamówienie będzie skompletowane najwcześniej po 90 minutach od chwili jego złożenia. Odbiór osobisty towaru powinien nastąpić najpóźniej do 72 godzin od chwili złożenia zamówienia.

3.12. W przypadku wysyłki towarów, kompletowanie zamówienia następuje w przeciągu 48 godzin od chwili jego złożenia, a w przypadku przesyłek paletowych – w przeciągu 72 godzin.

3.13. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, realizowane są od pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia.

3.14. Zamówienie z odroczonym terminem dostawy (ponad 3 dni) będzie realizowane, jedynie po dokonaniu przedpłaty. W przypadku braku płatności, zamówienia takie będą anulowane.

3.15. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.

 

4. CENA I KOSZTY DOSTAWY

4.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem punktu 4.2. poniżej.

4.2. Ceny produktów nie uwzględniają:

a. rabatów przyznanych Klientowi;

b. kosztów dostawy produktów do Klienta.

4.3. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wskazany jest na stronie internetowej Hurtowni Zamówienia i Dostawy.

4.4. Przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł netto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę.

4.5. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

4.6. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe (w tym m.in. żwirki i piaski dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni, siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni, ptaków, gadów, itp., żwiry i inne podłoża akwarystyczne oraz inne, oznaczone jako produkty niestandardowe w systemie zamówień B2B), opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.

 

5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

5.1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:

a. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego;

b. za pobraniem w przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedawcę lub przez firmę kurierską;

c. przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika Hurtowni (przedpłata).

5.2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a. przez odbiór osobisty Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy Hurtowni;

b. na adres Klienta wskazany przy składaniu zamówienia:

i.transportem własnym Sprzedawcy - na terenie Warszawy, a w wybranych, okolicznych miejscowościach zgodnie z harmonogramem tras dostaw dostępnym na stronie Zamówienia i Dostawy;

ii. za pośrednictwem firmy kurierskiej - w pozostałych częściach Polski,

przy czym, w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się względami ekonomicznymi.

5.3. Warunki dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie.

5.4. Dostawa towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia (w tym m.in.: klatki dla ptaków i gryzoni, żarówki i świetlówki akwarystyczne i terrarystyczne, akwaria i inne artykuły szklane oraz inne, określone w systemie zamówień B2B jako produkty niestandardowe), nie jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, po złożeniu przez niego oświadczenia o treści wskazanej poniżej. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie www.ara.waw.pl, należy je podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej: ara@ara.waw.pl  lub podpisać w siedzibie Sprzedawcy przy składaniu zamówienia. Oświadczenie będzie wiążące przez cały okres współpracy. Opłata za dostawę zostanie naliczona jak za produkt niestandardowy.

 

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o warunkach dotyczących 
wysyłki towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia. Akceptuję możliwość 
wysyłki w/w towarów wyłącznie na moją odpowiedzialność i na moje ryzyko. W przypadku uszkodzenia w transporcie w/w towarów nie będę kierował/a roszczeń odszkodowawczych do Hurtowni Zoologicznej ARA. 

 

6. REKLAMACJE PRZESYŁEK I PRODUKTÓW

6.1. Zakupione u Sprzedawcy towary nie podlegają zwrotom lub wymianie.

6.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady fizyczne, istniejące w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem ich zgłoszenia zgodnie z pkt. 6.4.

6.3. W przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta lub importera, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i wówczas do rozpatrzenia reklamacji właściwy jest gwarant.

6.4. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić:

a. w przypadku odbioru własnego - w chwili dokonywania odbioru towaru z Hurtowni;

b. w przypadku dostawy towaru - maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy, wypełniając formularz reklamacyjny, znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy Formularz Reklamacyjny, w zakładce „Dla klienta”.

6.5. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na swój koszt wadliwy towar wraz z dowodem zakupu Klienta końcowego: w przypadku towarów objętych rękojmią - do Hurtowni, zaś w przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja - do siedziby gwaranta (producenta, importera).

6.6. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ramach rękojmi w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Hurtowni.

6.7. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę;

b. w przypadku powstania wątpliwości u Kupującego co do stanu towaru znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;

c. protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru;

d. brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki nie stwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.

 

7. ZASTRZEŻENIA

7.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7.2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.

7.3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywanymi zakupami jest HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, adres poczty elektronicznej ara@ara.waw.pl (dalej „Hurtownia”).

8.2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne do:

a. wykonania umowy sprzedaży, w tym do:

- umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Hurtowni oraz z zawieranymi umowami sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Hurtowni;

- kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez  Hurtownię działalności;

- realizacji umowy w ramach działalności Hurtowni;

-obsługi reklamacji przez Hurtownię;

b. wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;

c. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Hurtowni lub usług bądź towarów osób trzecich;

d. kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;

e. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Hurtownię obowiązków wynikających z przepisów prawa);

g. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta - w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

8.3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy.

8.4. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

8.5. Klientowi przysługują niżej wymienione uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające obowiązujących przepisów prawa:

prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.6. Dane osobowe Klientów są udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Hurtowni usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, dane osobowe Klienta będą przekazywane organom publicznym.

8.7. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres:

obowiązywania umowy zawartej z Klientem, świadczenia usług na rzecz Klienta,

po zakończeniu współpracy, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

- rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez okres, w którym Hurtownia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8.8. Administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób nie powodujący żadnych skutków prawnych wobec Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Hurtownię polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

9.2. Sądem właściwym dla sporów związanych z dokonywanymi zakupami w Hurtowni jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9.3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Sprzedawca będzie zamieszczał informację w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Hurtowni.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2018 r.

 

 

Regulamin Platformy B2B prowadzonej przez Hurtownię Zoologiczną Ara

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy B2B prowadzonej przez Hurtownię Zoologiczną Ara sp. z o.o., zwaną w dalszej części Sprzedawcą lub Hurtownią, pod adresem http://zam.ara.waw.pl oraz warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, zwanego w dalszej części zamiennie Klientem, przy użyciu systemu zamówień B2B.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

1.3. Sprzedaż przy użyciu systemu zamówień B2B dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c. działających w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklepów zoologicznych, hurtowni zoologicznych, sklepów spożywczych i ogrodniczych z działem zoologicznym oraz firm usługowych związanych z branżą zoologiczną, zarejestrowanych w systemie zamówień B2B Hurtowni, dokonujących zakupów wyłącznie związanych z prowadzoną przez nich działalnością.

1.4. Korzystanie przez Klienta z systemu zamówień B2B jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

1.5. Klient korzystający z systemu zamówień B2B składa oświadczenie, że:

a. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;


2. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.

2.2. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniany przez Sprzedawcę na stronie Zostań naszym Klientem, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem Hurtowni wypełnia i przesyła w celu rejestracji w bazie Klientów.

2.3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w systemie zamówień B2B, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dokonanie wyboru produktów, określenie warunków płatności i dostawy.

2.4. Formularz reklamacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Zgłoszenie Reklamacji oraz w systemie zamówień B2B, umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

2.5. Konto – konto Klienta w systemie zamówień B2B, utworzone poprzez rejestrację dokonaną przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach.

2.6. Koszyk – element oprogramowania w systemie zamówień B2B, umożliwiający ustalenie i modyfikację zamawianych przez Kupującego produktów.

2.7. Kupujący/Klient - przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna, sklep spożywczy i ogrodniczy z działem zoologicznym oraz firma usługowa związana z branżą zoologiczną.

2.8. Produkt/towar – dostępna w systemie zamówień B2B Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.

2.9. Produkt niestandardowy – produkt oznaczony w systemie zamówień B2B, dla którego koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę.

2.10. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy B2B.

2.11. Sprzedawca/Hurtownia - HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SP. Z O.O., ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000744027, NIP: 522-313-49-12 nr REGON: 381158680,
nr tel. kom. 608 396 777, nr tel. 22 863 41 35, www.ara.waw.pl, adres e-mail: ara@ara.waw.pl.

2.12. System zamówień B2B - system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcę w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.

2.13. System kaskadowy naliczania rabatów – Sprzedawca dopuszcza łączenie udzielonych Klientowi rabatów w ten sposób, że wartość kolejnego rabatu ustalana jest od ceny bazowej po zastosowaniu pierwszego rabatu.

2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem systemu zamówień B2B.

2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania z systemu zamówień B2B, niezbędne jest spełnienie przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. konto poczty elektronicznej (e-mail);

b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

c. włączona obsługa plików Cookies.

 

4. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ B2B

4.1. Warunkiem korzystania z Platformy B2B i składania zamówień w systemie zamówień B2B jest dokonanie przez Klienta rejestracji.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej sprzedawcy Zostań naszym Klientem.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody przez Klienta na treść Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail zostanie Klientowi przesłany indywidualny login oraz hasło, niezbędne do korzystania z systemu zamówień B2B.

4.5. Korzystając z systemu zamówień B2B, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b. korzystania z Platformy B2B w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta w systemie zamówień B2B następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.3. Wypełnienie formularza zamówienia następuje poprzez dokonywanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane wskazówki oraz informacje dostępne na Platformie B2B Sprzedawcy.

5.4. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w systemie B2B, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.5. Skutki prawne dokonania zakupu przez osobę upoważnioną przez Klienta wiążą Klienta.

5.6. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich wpływu do systemu zamówień B2B.

5.7. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego towaru przy kompletowaniu zamówienia.

5.8. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

5.9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT), obejmującego skompletowany towar. Dokument sprzedaży jest dostępny na koncie Klienta w ciągu 2 h od jego wystawienia.

5.10. Zamówienia przygotowywane są do odbioru osobistego lub wysyłki w przeciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, a w przypadku przesyłek paletowych – w przeciągu 72 godzin. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są od początku następnego tygodnia.

5.11. Zamówienie z odroczonym terminem dostawy (ponad 3 dni) będzie realizowane, jedynie po dokonaniu przedpłaty. W przypadku braku płatności, zamówienia takie będą automatycznie anulowane.

5.12. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta, nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.

 

6. CENA I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej.

6.2. Ceny produktów nie uwzględniają:

a. rabatów przyznanych Klientowi;

b. kosztów dostawy produktów do Klienta.

6.3. Ceny produktów, uwidocznione w systemie zamówień B2B, podlegają aktualizacji co 6 godzin.

6.4. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wskazany jest na stronie internetowej Hurtowni, Zamówienia i Dostawy.

6.5. Przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł netto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę.

6.6. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w pkt 6.4. niniejszego Regulaminu.

6.7. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe (w tym m.in. żwirki i piaski dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni, siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni, ptaków, gadów, itp., żwiry i inne podłoża akwarystyczne oraz inne, oznaczone jako produkty niestandardowe w systemie zamówień B2B), opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.

 

7. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

7.1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:

a. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego;

b. za pobraniem w przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedawcę lub przez firmę kurierską;

c. przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika Hurtowni (przedpłata).

7.2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a. przez odbiór osobisty Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy Hurtowni, wskazanych na stronie internetowej;

b. na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym:

i. transportem własnym Sprzedawcy - na terenie Warszawy, a w wybranych, okolicznych miejscowościach zgodnie z harmonogramem tras dostaw dostępnym na stronie Zamówienia i Dostawy;

ii. za pośrednictwem firmy kurierskiej - w pozostałych częściach Polski, przy czym, w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się względami ekonomicznymi.

7.3. Warunki dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie.

7.4. Dostawa towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia (w tym m.in.: klatki dla ptaków i gryzoni, żarówki i świetlówki akwarystyczne i terrarystyczne, akwaria i inne artykuły szklane oraz inne, oznaczone jako produkty niestandardowe w systemie zamówień B2B), nie jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, po złożeniu przez niego oświadczenia o treści wskazanej poniżej. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie www.ara.waw.pl, należy je podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie będzie wiążące przez cały okres współpracy. Opłata za dostawę zostanie naliczona jak za produkt niestandardowy.

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o warunkach dotyczących
wysyłki towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia. Akceptuję możliwość
wysyłki w/w towarów wyłącznie na moją odpowiedzialność i na moje ryzyko. W przypadku uszkodzenia w transporcie w/w towarów nie będę kierował/a roszczeń odszkodowawczych do Hurtowni Zoologicznej ARA.

 

8. REKLAMACJE PRZESYŁEK I PRODUKTÓW

8.1. Zakupione u Sprzedawcy towary nie podlegają zwrotom lub wymianie.

8.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady fizyczne, istniejące w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem ich zgłoszenia zgodnie z pkt. 8.4.

8.3. W przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja przez producenta lub importera, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi i wówczas do rozpatrzenia reklamacji właściwy jest gwarant.

8.4. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie Zgłoszenie Reklamacji lub na platformie B2B w zakładce formularz reklamacyjny.

8.5. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego, Klient otrzyma indywidualny kod, umożliwiający śledzenie przebiegu procesu reklamacji.

8.6. Kupujący jest obowiązany dostarczyć na swój koszt wadliwy towar wraz z dowodem zakupu klienta końcowego: w przypadku towarów objętych rękojmią - do Hurtowni, zaś w przypadku towarów, dla których została udzielona gwarancja - do siedziby gwaranta (producenta, importera).

8.7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w ramach rękojmi w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego towaru do siedziby Hurtowni.

8.8. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a. kupujący jest zobowiązany każdorazowo do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę;

b. w przypadku powstania wątpliwości u Kupującego co do stanu towaru znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;

c. protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru;

d. brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki nie stwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.

 

9. ZASTRZEŻENIA

9.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

9.2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.

9.3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

 

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z dokonywanymi zakupami jest HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, adres poczty elektronicznej ara@ara.waw.pl (dalej „Hurtownia”);Przetwarzanie danych osobowych Klientów jest niezbędne do:

a. wykonania umowy sprzedaży, w tym do:

- umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością Hurtowni oraz z zawieranymi umowami sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Hurtowni;

- kontaktowania się, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez Hurtownię działalności;

- realizacji umowy w ramach działalności Hurtowni;

- obsługi reklamacji przez Hurtownię;

b. wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;

c. prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Hurtowni lub usług bądź towarów osób trzecich;

d. kontaktowania się, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon;

e. windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

f. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Hurtownię obowiązków wynikających z przepisów prawa);

g. w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta - w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

10.2.Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy.

10.3. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

10.4.Klientowi przysługują niżej wymienione uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych wynikające obowiązujących przepisów prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

b. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Hurtownię danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.5.Dane osobowe Klientów są udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Hurtowni usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, dane osobowe Klienta będą przekazywane organom publicznym.

10.6.Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres:

a. obowiązywania umowy zawartej z Klientem, świadczenia usług na rzecz Klienta,

b. po zakończeniu współpracy, w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

- rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych przez okres, w którym Hurtownia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10.7.Administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób nie powodujący żadnych skutków prawnych wobec Klienta. Profilowanie danych osobowych przez Hurtownię polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

11.2. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem z Platformy B2B jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Sprzedawca będzie zamieszczał informację na swojej stronie internetowej.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.

11.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2018 r. i w całości zastępuje Regulamin z dnia 01.01.2018 r.

» Cofnij