Regulamin PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI
„100% SATYSFAKCJI. WYPRÓBUJ ZA DARMO”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki Promocji pn. „100% SATYSFAKCJI. WYPRÓBUJ ZA DARMO” (dalej jako: „Promocja”), organizowanej przez HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 83B, kod pocztowy 02-230, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000744027, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, w pełni wpłaconym, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-313-49-12, o numerze REGON: 381158680, zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Celem Promocji jest promocja dystrybuowanych przez Organizatora Produktów marki PNF PURE LIFE oraz zwiększenie sprzedaży tych produktów.
1.3. Promocja jest organizowana w okresie od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.
1.4. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2022.888 tj. ze zm.).
1.5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Produkty – oznaczony naklejką z kodem QR asortyment wybranych produktów marki PNF PURE LIFE, które zostały objęte Promocją przez Organizatora;
b) Partnerzy Handlowi Organizatora - osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, będąca partnerem biznesowym Organizatora, prowadzący stacjonarny punkt sprzedaży dla konsumentów;
c) Konsument – pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie będąca pracownikiem lub współpracownikiem Partnerów Handlowych Organizatora ani Organizatora, która skutecznie przystąpiła do Promocji;
d) Objęcie Promocją danego Produktu następuje poprzez umieszczenie przez Organizatora na Produkcie naklejki z kodem QR;
e) Przystąpienie do Promocji – warunkiem przystąpienia przez Konsumenta do Promocji jest rejestracja transakcji zakupu Produktu w dniu jego dokonania; późniejsze dokonanie rejestracji nie powoduje Przystąpienia do Promocji;
f) Promocja polega na możliwości wypróbowania Produktu w ilości 10% wagi opakowania, a w przypadku braku satysfakcji, jego zwrot w terminie 7 dni od dnia zakupu i otrzymaniu przez Konsumenta zwrotu całości uiszczonej ceny za Produkt;
g) Zwrot Produktu – fizyczny zwrot pełnowartościowego Produktu do Partnera Handlowego Organizatora, w terminie 7 dni od dnia zakupu, Konsument dokonuje na swój koszt; przyjmowane będą tylko zwroty Produktów, których waga pozostałego w otwartym opakowaniu pełnowartościowego Produktu wynosi co najmniej 90% wagi całego opakowania; wyklucza się przyjęcie Produktu zanieczyszczonego innym produktem [w celu uzyskania odpowiedniej wagi], zawilgoconego, przeterminowanego;
h) Zwrot ceny – zwrot środków pieniężnych faktycznie zapłaconych za Produkt w wysokości kwoty widniejącej na zarejestrowanym przez Konsumenta dowodzie zakupu – paragonie fiskalnym.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. kodeksu cywilnego.
1.7. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.8. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży produkty odpowiadające rodzajowo produktom dystrybuowanym przez Organizatora, w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania Nagród nie są w żaden sposób uzależnione ani od liczby i czasu utrzymywania ekspozycji produktów innych Podmiotów, ani od wartości zamówień na produkty innych Podmiotów, zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

2. ZASADY UDZIAŁU KONSUMENTA W PROMOCJI

2.1. Aby wziąć udział w Promocji, Konsument, który nabył u Partnera Handlowego Organizatora Produkt, w dniu jego zakupu, rejestruje go na stronie https://bit.ly/3Pyd1i9 poprzez formularz, do którego prowadzi znajdujący się na Produkcie kod QR.
2.2. Podczas rejestracji zakupu Konsument ma obowiązek podania aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym następujących danych, w tym danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy oraz adresu siedziby sprzedawcy [Partnera Handlowego Organizatora] oraz numeru paragonu fiskalnego, imienia oraz rasy swojego pupila; Konsument ma prawo aktualizacji podanych danych w trakcie trwania Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Konsumenta nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych lub niedokonanie przez Konsumenta ich stosownej aktualizacji. Podczas rejestracji Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celach wskazanych w Klauzuli Informacyjnej [pkt 5 poniżej].
2.3. Aby dokonać skutecznej rejestracji zakupu, Konsument akceptuje treść niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:
„Zapoznałam/-em się z Regulaminem Promocji konsumenckiej „100% SATYSFAKCJI. WYPRÓBUJ ZA DARMO”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.
2.4. Promocja obejmuje następujące wybrane Produkty:

- PNF PURE LIFE PIES 2kg PUPPY EAN: 3269872700204
- PNF PURE LIFE PIES 2kg MINI ADULT EAN: 3269872730201
- PNF PURE LIFE PIES 2kg MEDIUM ADULT EAN: 3269872710203
- PNF PURE LIFE PIES 2kg SELECTION LAMB EAN: 3269872221204
- PNF PURE LIFE PIES 2kg LIGHT/STERILIZED EAN: 3269872740200

2.5. Konsument może skorzystać z Promocji, tylko raz i tylko na jeden zakup jednego Produktu.
2.6. Działania, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych, stanowi podstawę do wykluczenia Konsumenta z Promocji, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu działania.
2.7. Z Promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające Produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2.8. W okresie trwania Promocji, po skutecznym przystąpieniu do niej, jeśli Konsument nie jest usatysfakcjonowany Produktem, a nie zużył więcej niż 10% wagi opakowania Produktu, może go zwrócić w terminie 7 dni od dnia zakupu i otrzymać zwrot ceny.
2.9. Aby otrzymać zwrot ceny, wraz ze zwrotem niezużytego pełnowartościowego Produktu, Konsument okazuje sprzedawcy potwierdzenie rejestracji zakupu oraz dowód zakupu – paragon fiskalny.
2.10. Zwrotu ceny dokonuje sprzedawca – Partner Handlowy Organizatora, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zwrotu Produktu przez Konsumenta do sprzedawcy, w gotówce lub na kartę płatniczą banku prowadzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyjęcie zwrotu Produktu i zwrotu ceny, nie oznacza przyznania, że Produkt posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń Konsumenta dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 287) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktem.
2.12. Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.

3. REKLAMACJE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane e-mailem na adres e-mail: reklamacje@flatazor.pl lub listem poleconym na adres siedziby Organizatora, tj. Hurtownia Zoologiczna Ara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinien nastąpić zwrot całej uiszczonej ceny.
3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Konsumentom, którzy skutecznie przystąpili do Promocji.
3.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, jak również nazwę i adres siedziby Partnera Handlowego Organizatora, u którego realizowały był zakup. W każdym przypadku musi też zawierać dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
3.6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Konsumenta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim Konsumentom, chcącym przystąpić do Promocji, w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowe pod adresem www.ara.waw.pl Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Konsumenta do wysokości uiszczonej ceny zakupionego Produktu.
4.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków udziału Konsumenta w Promocji. Zmiany Regulaminu będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.ara.waw.pl
4.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.
4.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.
4.7. Dane Konsumentów będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 ze zm.) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych na potrzeby Promocji jest Hurtownia Zoologiczna Ara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa. Dane Konsumentów będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego oraz do wysyłania informacji marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail rodo@flatazor.pl

5. KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
5.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Zoologiczna Ara Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000744027, zwana dalej „Administratorem”.
5.2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych przez Administratora, proszę o kontakt po adresem poczty elektronicznej: rodo@flatazor.pl
5.3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Organizatora jest:
a) uczestnictwo w Promocji „100% SATYSFAKCJI. WYPRÓBUJ ZA DARMO” organizowanej przez Administratora;
b) umożliwienie przesyłania informacji związanych z działalnością Administratora;
c) kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych organizacją Promocji;
d) spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
5.4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). Zgoda na przetwarzanie tych danych może zostać wycofana przez Panią/Pana w dowolnym momencie, jednakże jej brak uniemożliwi udział w promocji. Do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie będzie zgodne z prawem.
5.5. Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania Promocji, a także po jej zakończeniu w celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
b) archiwizacyjnych,
c) przez okres 10 lat od dnia zwrotu ceny zakupu Produktu,
d) rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przez Administratora przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
5.6. Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi hostingu w chmurze oraz usługi księgowe, w niezbędnym zakresie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.
5.7. Przysługują Pani/Panu uprawnienia wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5.8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego
(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do udziału w Promocji
„100% STATYSFAKCJI. WYPRÓBUJ ZA DARMO”, zaś ich niepodanie uniemożliwi dokonanie zgłoszenia, a tym samym wzięcia udziału przez Panią/Pana w Promocji.
5.10. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
5.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa.

» Cofnij