Regulamin hurtowni

Regulamin Platformy B2B prowadzonej przez Hurtownię Zoologiczną Ara

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy B2B prowadzonej przez Hurtownię Zoologiczną Ara, zwaną w dalszej części Sprzedawcą lub Hurtownią, pod adresem http://zam.ara.waw.pl oraz warunki sprzedaży dokonywanej przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, zwanego w dalszej części zamiennie Klientem, przy użyciu systemu zamówień B2B.

1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

1.3. Sprzedaż przy użyciu systemu zamówień B2B dokonywana jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, w rozumieniu art. 431 k.c.

1.4. Korzystanie przez Klienta z systemu zamówień B2B jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

1.5. Klient korzystający z systemu zamówień B2B składa oświadczenie, że:

a. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

b. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;

c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, niezbędnych do należytego wykonania umowy sprzedaży.


2. DEFINICJE

2.1. Dzień roboczy – dzień nie będący ustawowo wolny od pracy, z wyłączeniem soboty.

2.2. Formularz rejestracyjny – formularz udostępniany przez Sprzedawcę na stronie www.ara.waw.pl, który przedsiębiorca chcący zostać Klientem Hurtowni wypełnia i przesyła w celu rejestracji w bazie Klientów.

2.3. Formularz zamówienia – formularz dostępny w systemie zamówień B2B, umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dokonanie wyboru produktów, określenie warunków płatności i dostawy.

2.4. Formularz reklamacyjny – formularz dostępny na stronie internetowej www.ara.waw.pl oraz w systemie zamówień B2B, umożliwiający zgłoszenie reklamacji przez Kupującego.

2.5. Konto – konto Klienta w systemie zamówień B2B, utworzone poprzez rejestrację dokonaną przez Klienta, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach, fakturach VAT i rozrachunkach.

2.6. Koszyk – element oprogramowania w systemie zamówień B2B, umożliwiający ustalenie i modyfikację zamawianych przez Kupującego produktów.

2.7. Kupujący/Klient - przedsiębiorca, działający w branży zoologicznej, tj. w szczególności sklep zoologiczny, hurtownia zoologiczna, sklep spożywczy i ogrodniczy z działem zoologicznym oraz firma usługowa związana z branżą zoologiczną.

2.8. Produkt/towar – dostępna w systemie zamówień B2B Sprzedawcy rzecz ruchoma, będąca przedmiotem sprzedaży.

2.9. Produkt niestandardowy – produkt oznaczony w systemie zamówień B2B, dla którego koszt wysyłki wyceniany jest indywidualnie przez Sprzedawcę.

2.10. Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy B2B.

2.11. Sprzedawca/Hurtownia - CZESŁAWA ŚWINARSKA HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA, ul. Jutrzenki 83B, 02-230 Warszawa, NIP: 522-102-33-15, nr REGON: 011212529, adres e-mail: ara@ara.waw.pl.

2.12. System zamówień B2B - system informatyczny, stosowany przez Sprzedawcę w celu dokonywania sprzedaży, w tym składania zamówień przez Kupującego, za pośrednictwem Internetu.

2.13. System kaskadowy naliczania rabatów – Sprzedawca dopuszcza łączenie udzielonych Klientowi rabatów w ten sposób, że wartość kolejnego rabatu ustalana jest od ceny bazowej po zastosowaniu pierwszego rabatu.

2.14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem systemu zamówień B2B.

2.15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

3. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Do korzystania z systemu zamówień B2B, niezbędne jest spełnienie przez system informatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. konto poczty elektronicznej (e-mail);

b. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;

c. włączona obsługa plików Cookies.

 

4. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ZAMÓWIEŃ B2B

4.1. Warunkiem korzystania z Platformy B2B i składania zamówień w systemie zamówień B2B jest dokonanie przez Klienta rejestracji.

4.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej sprzedawcy pod adresem www.ara.waw.pl.

4.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody przez Klienta na treść Regulaminu i podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany adres e-mail zostanie Klientowi przesłany indywidualny login oraz hasło, niezbędne do korzystania z systemu zamówień B2B.

4.5. Korzystając z systemu zamówień B2B, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b. korzystania z Platformy B2B w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Złożenie zamówienia przez Klienta w systemie zamówień B2B następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.3. Wypełnienie formularza zamówienia następuje poprzez dokonywanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane wskazówki oraz informacje dostępne na Platformie B2B Sprzedawcy.

5.4. Przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w systemie B2B, stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.5. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę zgodnie z kolejnością ich wpływu do systemu zamówień B2B.

5.6. Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy realizacji całości lub części zamówienia, w przypadku stwierdzenia wyczerpania zamówionego towaru przy kompletowaniu zamówienia.

5.7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT), obejmującego skompletowany towar. Dokument sprzedaży jest dostępny na koncie Klienta w ciągu 2 h od jego wystawienia.

5.8. Zamówienia przygotowywane są do odbioru osobistego lub wysyłki w przeciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, a w przypadku przesyłek paletowych – w przeciągu 72 godzin. Zamówienia złożone w piątek, sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy realizowane są od początku następnego tygodnia.

5.9. Zamówienie z odroczonym terminem dostawy (ponad 3 dni) będzie realizowane, jedynie po dokonaniu przedpłaty. W przypadku braku płatności, zamówienia takie będą automatycznie anulowane.

5.10. W przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych, zamówienia danego Klienta, nie będą realizowane do czasu uregulowania zaległości.

 

6. CENA I KOSZTY DOSTAWY

6.1. Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT w obowiązującej, w dniu wystawienia faktury, stawce, z zastrzeżeniem punktu 6.2. poniżej.

6.2. Ceny produktów nie uwzględniają:

a. rabatów przyznanych Klientowi;

b. kosztów dostawy produktów do Klienta.

6.3. Ceny produktów, uwidocznione w systemie zamówień B2B, podlegają aktualizacji co 6 godzin.

6.4. Koszt dostawy transportem własnym Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski wynosi odpowiednio:

a. paczka do 30 kg - 15 zł netto;

b. 1/2 palety do 90 kg - 80 zł netto;

c. paleta – 150 zł netto.

6.5. Przy zamówieniu o wartości powyżej 400 zł netto, wysyłka jest realizowana na koszt Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to produktów niestandardowych, przesyłek wielkogabarytowych, paletowych oraz o małej wartości, przekraczających standardową wagę.

6.6. Dla uniknięcia wątpliwości, dostawa realizowana na koszt Sprzedawcy dotyczy jednorazowej wysyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta zamówienia przesłanego na koszt Sprzedawcy, ponowna wysyłka tego zamówienia, będzie podlegała opłacie wg zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.7. W przypadku zamówień na produkty niestandardowe (w tym m.in. żwirki i piaski dla kotów, neutralizatory, piaski dla ptaków i gryzoni, siana, ściółki, inne podłoża dla gryzoni, ptaków, gadów, itp., żwiry i inne podłoża akwarystyczne), opłata za dostawę ustalana jest indywidualnie.

6.8. Podane koszty dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Regulaminu.

 

7. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

7.1. Płatność za zakupione produkty może być dokonywana w następujących formach:

a. gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego towarów przez Kupującego;

b. za pobraniem w przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedawcę lub przez firmę kurierską;

c. przelewem przed dostawą na podstawie dokumentu przekazanego przez pracownika Hurtowni (przedpłata).

7.2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a. przez odbiór osobisty Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy Hurtowni, wskazanych na stronie internetowej;

b. na adres Klienta podany w formularzu rejestracyjnym:

i. transportem własnym Sprzedawcy - na terenie Warszawy, a w wybranych, okolicznych miejscowościach zgodnie z harmonogramem tras dostaw dostępnym na stronie www.ara.waw.pl;

ii. za pośrednictwem firmy kurierskiej - w pozostałych częściach Polski,przy czym, w każdym wypadku, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru sposobu realizacji dostaw, kierując się względami ekonomicznymi.

7.3. Warunki dostawy poza granicami Polski ustalane są indywidualnie.

7.4. Dostawa towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia (w tym m.in.: klatki dla ptaków i gryzoni, żarówki i świetlówki akwarystyczne i terrarystyczne, akwaria i inne artykuły szklane), nie jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, chyba że na wyraźne życzenie Klienta i na jego wyłączną odpowiedzialność, po złożeniu przez niego oświadczenia o treści wskazanej poniżej. Oświadczenie jest dostępne do pobrania na stronie www.ara.waw.pl, należy je podpisać i przesłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie będzie wiążące przez cały okres współpracy. Opłata za dostawę zostanie naliczona jak za produkt niestandardowy.

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o warunkach dotyczących
wysyłki towarów delikatnych lub podatnych na uszkodzenia. Akceptuję możliwość
wysyłki w/w towarów wyłącznie na moją odpowiedzialność i na moje ryzyko.
W przypadku uszkodzenia w transporcie w/w towarów nie będę kierował/a roszczeń
odszkodowawczych do Hurtowni Zoologicznej ARA.

 

8. REKLAMACJE PRZESYŁEK I PRODUKTÓW

8.1. Zakupione u Sprzedawcy towary nie podlegają zwrotom lub wymianie.

8.2. Wszelkie reklamacje jakościowe i ilościowe zamówionych produktów należy zgłosić maksymalnie do 48 godzin od momentu dostawy, posługując się formularzem reklamacyjnym, znajdującym się na stronie www.ara.waw.pl lub na platformie B2B w zakładce formularz reklamacyjny.

8.3. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego, Klient otrzyma indywidualny kod, umożliwiający śledzenie przebiegu procesu reklamacji.

8.4. W przypadku wady jakościowej towaru podlegającego gwarancji, niezbędne jest dostarczenie go do siedziby Hurtowni, wraz z dowodem zakupu Klienta końcowego.

8.5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia Sprzedawcy, a w przypadku towaru podlegającego gwarancji, od daty dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby Hurtowni, wraz z dowodem zakupu Klienta końcowego.

8.6. Zasady reklamacji dotyczących dostaw realizowanych za pośrednictwem firmy kurierskiej:

a. kupujący jest zobowiązany każdorazowo do zbadania stanu dostarczonej przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, dostarczającego przesyłkę;

b. w przypadku powstania wątpliwości u Kupującego co do stanu towaru znajdującego się w paczce, jak również samej paczki, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej (blankiety w/w protokołów posiada kurier), a także dokumentacji fotograficznej;

c. protokół szkody oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny oraz dokumentacja fotograficzna jest podstawą reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru;

d. brak protokołu szkody, jak również pokwitowanie odbioru paczki nie stwierdzające uszkodzenia, uniemożliwia skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych za szkody w transporcie.

 

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem danych jest CZESŁAWA ŚWINARSKA HURTOWNIA ZOOLOGICZNA ARA, która działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

9.2. Baza danych została utworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom składania zamówień oraz ich realizacji i nie jest udostępniana innym podmiotom.

9.3. Klient podaje swoje dane osobowe niezbędne do rejestracji dobrowolnie. Dane te konieczne są do dokonania rejestracji i zakupu w Hurtowni.

9.4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

9.5. Klient ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym momencie. W celu zmiany danych Klient należy kontaktować się wysyłając wiadomość na adres: rejestracja@ara.waw.pl.

9.6. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 

10. ZASTRZEŻENIA

10.1. Prezentacja produktów na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

10.2. Zdjęcia produktów oraz opis zawartości opakowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od stanów rzeczywistych.

10.3. Rzeczywiste informacje o produkcie zawarte są na opakowaniu danego produktu oraz w instrukcji znajdującej się w opakowaniu.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Wszelkie spory pomiędzy Klientem i Sprzedawcą będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

11.2. Sądem właściwym dla sporów związanych z korzystaniem z Platformy B2B jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.3. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie Sprzedawca będzie zamieszczał informację na swojej stronie internetowej.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych ustaw.

11.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2018 r. i w całości zastępuje Regulamin z dnia 01.05.2017 r.

» Cofnij